Aleluja!

Při slově Velikonoce si asi většina dnešní společnosti představí spíše pomlázku s vajíčky a pár dní volna než oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zatímco vánoční svátky jsou bez Ježíška dodnes – alespoň v nějaké, byť zesvětštělé podobě – téměř nemyslitelné, o těch velikonočních se bez něj mnozí obejdou. A mnozí o souvislostech mezi křesťanstvím a Velikonocemi, či o tom, že pondělnímu lidovému „obřadu“ pomlazení předcházejí církevní obřady na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu, vrcholící Božím hodem velikonočním, prakticky nic bližšího nevědí.

Přitom Velikonoce jsou významnější svátky než ty vánoční. Proč? Jednu z možných odpovědí dává apoštol Pavel, když říká, že „jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra" (1 Kor 15:14). Jasná řeč: pokud Kristus nevstal z mrtvých, pak je celé křesťanství na vodě. Snůška báchorek. V mnohém snad moudrých a poučných, ale o nic víc než například pohádky. A když už jsme u těch silných výroků: Protože velikonoční příběh se svým tajemstvími stojí v samotných základech naší kultury i civilizace, ohrožuje popírání Kristova zmrtvýchvstání i tyto základy. A víme, co se stává stavbám, jejichž základy jsou podkopány...

Stojí tedy za to zamyslet se, zda onen příběh o Ježíšově zmrtvýchvstání je ve skutečnosti něčím zcela jiným než jen jednou z fantaskních orientálních bájí. Je ale vůbec možné si jeho pravdivost ověřit? Závažné události, především Kristovo vzkříšení z mrtvých, pokud k němu došlo, k nim dozajista patří, nemizí v propadlišti dějin, aniž by po sobě zanechaly nějakou stopu. A těch je tu celá řada.

Evangelium jako detektivka

Naprosto nezbytným předpokladem pro tvrzení, že Kristus vstal z mrtvých, je prázdný hrob, do něhož byl po umučení na kříži uložen. Kdyby Ježíšovo tělo leželo v hrobě, nemohla by se zpráva o jeho vzkříšení tak rychle rozšířit. A hlavně – nedávala by smysl.

O prázdném hrobu nesvědčí jen Ježíšovi učedníci, ale i jeho protivníci, a to nejen z řad Židů. Římského Tacita či Josepha Flavia jistě nelze ze sympatií k prvotním křesťanům podezírat. Také oni ve svých úvahách vycházejí z prázdného hrobu jakožto faktu. Všichni to věděli, přeli se jen o to, jak k tomu došlo. Není též bez významu, že neexistuje ani stopa po nějakém uctívání nebo opatrování Ježíšových tělesných ostatků, nebo místa, kde jsou jeho ostatky uloženy, jak je tomu v případě svatých.

Lze namítnout, že prázdný hrob ještě není důkazem toho, že Kristus vstal z mrtvých. Co když mučení nepodlehl, ač se jako mrtvý jevil, v hrobě náhle obživl a vyplazil se ven? Nebo jej někdo – Židé či Římané, či dokonce samotní jeho učedníci – z hrobu odnesl?

Vezmeme-li v potaz, jak velikému utrpení byl Ježíš vystaven, nelze si dost dobře představit, že by mu nepodlehl. Byl v důsledku dlouhotrvajícího bičování zcela vysílen již dlouho před tím, než byl přibit na kříž. Aby si Římané byli jisti tím, že na kříži skonal, nechali mu kopím probodnout bok. A i kdyby Ježíš v hrobě z přirozených příčin obživl, nelze rozumně tvrdit, že by měl dostatek síly k rozvázání pláten, do nichž byl pečlivě a pevně zavinut, a k následnému odvalení mohutné kamenné desky, jíž byl hrob pevně uzavřen – a navíc zapečetěn a hlídán.

Pokud jde o zvažování druhé možnosti, tj. zcizení těla, pak existuje osvědčená zásada, známá i z detektivních příběhů, jež zní „is fecit, cui prodest“ – učinil to ten, jemuž to nejvíce prospívá. Otázku „kdo?“ by nám tedy měla pomoci zodpovědět otázka „proč?“

Zkoumejme nejprve případnou motivaci Římanů. Řím chtěl mít ve svých provinciích klid. Proto nejen u Piláta, ale i u jiných římských úředníků byla patrná nechuť zabývat se stálými náboženskými rozepřemi Židů. A vše, co tyto spory zvětšovalo či jitřilo, místní okupační správě v očích centrální moci škodilo. Pohřbením odsouzeného proto pro ně „případ Ježíš“ definitivně skončil a neexistuje motiv, proč by jej měli znovu probouzet k životu. Naopak existovaly spíše motivy, aby šíření zvěsti o Kristově vzkříšení aktivně bránili.

Mohla mít nějaký srozumitelný motiv k vyklizení hrobu židovská velerada, na jejíž popud byl Ježíš zatčen, nespravedlivě odsouzen a krutě umučen? Židovští předáci znali Ježíšovy předpovědi o jeho zmrtvýchvstání. Proto učinili všechna potřebná opatření, aby jeho tělo zůstalo tam, kam se je snažili již nějaký čas dostat – v hrobě. I kdyby udělali tu hloupost, že by Ježíšovo tělo tajně přenesli jinam, třeba proto, aby se hrob nestal místem uctívání či nábožensky motivovaných demonstrací, bylo by v jejich zájmu šířící se zprávu o zázraku okamžitě vyvrátit označením nového hrobu. Nic takového se však nestalo.

Mohli snad tělo potají z hrobu odnést samotní jeho učedníci? Právě tuto verzi událostí šířili představitelé židovského národa: „Po odchodu žen přišli někteří ze stráže do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili se staršími a po poradě dali vojákům mnoho peněz se slovy: V noci přišli jeho učedníci a ukradli tělo, zatímco my jsme spali“ (Mt, 28, 11-13). Hrob byl hlídán stráží proto, aby jej učedníci v noci nevyloupili a netvrdili potom, že jejich Mistr vstal z mrtvých. Lživý výklad, doporučovaný vojákům židovskými předáky, svědčí o tom, jak zloba a křivý charakter zatemňují rozum. Pokud stráž spala, jak mohla vydat svědectví o tom, co se během jejich spánku v hrobě a kolem hrobu odehrávalo? Kdyby opravdu spali, nic by neviděli a nemohli by tedy ani vědět, jak tělo zmizelo!

Ale i kdyby vojáci opravdu spali a Ježíšovo tělo odnesli jeho učedníci, není představitelné, že by se další události seběhly tak, jak o nich svědčí nejen křesťanští, ale i pohanští či židovští autoři. Předně Ježíšovi blízcí byli jeho smrtí zdrceni, znamenal pro ně konec všem nadějím. Nyní tušili, že trest nemine ani je, že i oni budou zajati a odsouzeni. Proto se také rozprchli a ukryli, aby takovému osudu unikli. Proč by na sebe upozorňovali tak krkolomnými činy, jako jsou demontáž vojensky střeženého hrobu, pracné sejmutí pláten a přenos Ježíšova těla na neznámé místo?

Je tu však ještě jeden důvod, proč je tato varianta „Ježíšova únosu“ nesmyslná, a tím je radikální proměna chování jeho učedníků v následujících dnech, měsících a letech. Titíž lidé, kteří se ze strachu před židy báli vystrčit nos, stojí nyní na těch nejfrekventovanějších místech a obviňují mocné tohoto světa z ohavného zločinu a současně radostně ohlašují, že Ježíš vstal z mrtvých. Nic je v tom nezastaví – ani nebezpečí ztráty majetku, ani života. Čeká je systematické pronásledování, věznění, mučení, a s výjimkou apoštola Jana také mučednická smrt.

Toto všechno byli ochotni snášet jen proto, že věděli, že Ježíš Kristus svou vlastní božskou mocí přemohl smrt a žije. Stačí takové svědectví také současným malověrným?

Páté evangelium